Om

NyhedsXpressen er en uafhængig service der leverer kvalitet til dig som forbruger. Vores nyheder bygger på erfaringer som er indsamlet fra forskellige kilder rundt omkring på nettet. Vores mission er at sortere i dem og gengive dem på bedst mulig vis. Vi vil forsøge at være så objektiv som overhovedet muligt i vores fremlæggelse.
[slideshow]
Hvis du har lyst til at deltage i diskussionen er du meget velkommen til at kommentere hvad som helst her på siden. Skriv om du er enig eller om du er uenig. Det hele hjælper med at skabe en bedre debat.